Sosiaalipolitiikan päivät 24.-25.10.2019

Sosiaalipolitiikan päivien pikkuplenaarissa on luvassa esitelmä: Timo Aho: Lean-johtaminen naisenemmistöisillä hyvinvointialoilla: ajatuksia konflikteista

Työelämässä parempi johtaminen nähdään ratkaisuna moniin haasteisiin, puhuttiinpa sitten palveluiden aliresursoinnista, työn tehostamisesta tai organisaatiokulttuurin muutoksen tarpeesta. Yksi viimeaikojen suosituimmista johtamisopeista on lean, jota on alettu 2000-luvulla soveltaa yhä enemmän myös julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtävään työhön. Lean-oppien mukaan järjestetyn työ- ja palveluprosessien ajatellaan esimerkiksi nopeuttavan hoitotoimenpiteisiin pääsyä ja parantavan palveluiden laatua. Lean ei solahda hyvinvointityöhön kuitenkaan kitkatta. Puheenvuorossani nostan esiin muutamia kipukohtia, hankaumia ja konflikteja, joita syntyy kun leania istutetaan sukupuolittuneeseen hyvinvointityöhön.

https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/pikkuplenaari/

Lappeenrannan Armilassa kuntoutus sujuvoitui leanin takia —  Autoteollisuudesta ponnistava johtamisoppi tähtää tehokkuuteen, mutta on henkilöstölle vaativaa

“Yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta leania sosiaali- ja terveysalalla on kuitenkin tutkittu vain vähän. Leanissa vastuuta annetaan paljon työntekijöille, ja heidän oletetaan olevan motivoituneita muutokseen.
— Lean-johtamisen suurin haaste on, kuinka työntekijät saadaan sitoutettua tehtävään työhön. Muutos epäonnistuu, jos se johdetaan huonosti, Hirvonen sanoo. “

https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/24d743b4-be5c-4411-a056-f22ae289fdc5

Sosiologipäivät 28.3-29.3

Työryhmä: Uudet ja vanhat johtamisopit työtä järjestämässä ja sotkemassa

Johtamisen malleja kehitetään silloin kuin organisaation toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia; organisaatioon kohdistuu taloudellisia paineita, asiakaskunta muuttuu, tapahtuu poliittisia tai kulttuurisia käänteitä, jotka edellyttävät muutoksia myös työprosesseissa ja niiden kehittämisessä. Ja vastavuoroisesti myös johtamismalleilla muokataan toimintaympäristöä. Monet johtamisopit kehittyvät ja muokkautuvat työpaikkojen käytännöissä ja perustuvatkin ajatukseen oppien sovellettavuudesta. Vanhat johtamisopit, kuten tieteellinen liikkeenjohto eli taylorismi, näkyvät tänäkin päivänä uusina sovelluksina. Johtamisopit kuten Lean, uusi julkisjohtaminen ja muutosjohtaminen ovat toimineet työn järjestämisen periaatteina melko pitkään. Ne ovat osaltaan tuottaneet käsityksiä siitä, millaisia työntekijöiden, esimiesten ja johtajien tulisi olla, mitä heidän tulisi osata ja mitä olla valmiita oppimaan.

Uudet johtamismallit voivat aiheuttaa myös muutosvastarintaa. Johtamisopit eivät välttämättä sisällytä menetelmävalikoimiinsa esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon tai eriarvoisuuden ehkäisemiseen tähtääviä keinoja. Johtamisoppien pyrkimys poistaa ammatillisia hierarkioita voi aiheuttaa haasteita työntekijöiden ammatilliselle toimijuudelle. Millaisia uusia toimijuuksia ja subjektiviteetteja syntyy johtamismalleista ja niiden muutosvastarinnasta? Miten johtamisopit ja talous kytkeytyvät toisiinsa? Kuka johtaa ja ketä, kun työ on muutoksessa, ja miten professiot reagoivat uusiin johtamismalleihin?

http://sosiologipaivat.fi/tyoryhmat-2019-uusi/

Työn organisointi biokapitalismissa-seminaari Aika: 10.12.2018 klo 12-17.

Työn organisointi biokapitalismissa-seminaari

Aika: 10.12.2018 klo 12-17.

Paikka: Futura 103. Yliopistokatu 7. Itä-Suomen yliopisto. Joensuu.

Mikä: Lean-tuotantomalli julkisissa palveluissa: työn ja sukupuolen uudet muodostelmat biokapitalismissa – Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen käynnistysseminaari. Hankkeen tavoitteena on tutkia lean-tuotantomallia ja sen soveltamisen vaikutuksia julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelutyössä. Leanin soveltaminen on suosittua työn ja palveluiden organisoimisessa maailmanlaajuisesti.

Lean pyrkii hukan poistamiseen, prosessien sujuvoittamiseen ja kustannustehokkuuden lisäämiseen. Lean-koulutus- ja konsultaatio on myös taloudellisesti merkittävää liiketoimintaa naisvaltaisella sosiaali- ja terveyspalvelualalla.

Tutkimustietoa on kuitenkin vähän siitä, kuinka leania myydään, kuinka se muuttaa työtä, millaisia sukupuolittuneita vaikutuksia sillä on työpaikoilla ja miten työntekijät neuvottelevat uuden opin kanssa.

Hankkeen FB-sivu: https://www.facebook.com/lewogehanke/

Ohjelma:

11.45-12.15 aloituskahvit 
12.15-12.45 Eeva Jokinen, hankkeen johtaja: tervetuloa ja avaus
+ hankkeen tutkijoiden esittely: Timo Aho, Helena Hirvonen, Iiris Lehto, Laura Mankki
12.45-13.30 Timo Anttila & Armi Mustosmäki: Organisaatioiden isomorfismi ja työn formalisaatio
13.30-14.30 lounas 
14.30-15.15 Kristiina Brunila: Työkyvystä tietokykyyn 
15.15-16.00 Hanna Kuusela: Työelämän konsulttidemokratisoituminen
16.00-16.45 Mona Mannevuo: Työkansalaisen ”sielullinen energia” suomalaisessa rationalisointiliikkeessä. 
16.45-17.00 loppusanat

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja kahvitarjoilu - Tervetuloa!