Sosiologipäivät 28.3-29.3

Työryhmä: Uudet ja vanhat johtamisopit työtä järjestämässä ja sotkemassa

Johtamisen malleja kehitetään silloin kuin organisaation toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia; organisaatioon kohdistuu taloudellisia paineita, asiakaskunta muuttuu, tapahtuu poliittisia tai kulttuurisia käänteitä, jotka edellyttävät muutoksia myös työprosesseissa ja niiden kehittämisessä. Ja vastavuoroisesti myös johtamismalleilla muokataan toimintaympäristöä. Monet johtamisopit kehittyvät ja muokkautuvat työpaikkojen käytännöissä ja perustuvatkin ajatukseen oppien sovellettavuudesta. Vanhat johtamisopit, kuten tieteellinen liikkeenjohto eli taylorismi, näkyvät tänäkin päivänä uusina sovelluksina. Johtamisopit kuten Lean, uusi julkisjohtaminen ja muutosjohtaminen ovat toimineet työn järjestämisen periaatteina melko pitkään. Ne ovat osaltaan tuottaneet käsityksiä siitä, millaisia työntekijöiden, esimiesten ja johtajien tulisi olla, mitä heidän tulisi osata ja mitä olla valmiita oppimaan.

Uudet johtamismallit voivat aiheuttaa myös muutosvastarintaa. Johtamisopit eivät välttämättä sisällytä menetelmävalikoimiinsa esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon tai eriarvoisuuden ehkäisemiseen tähtääviä keinoja. Johtamisoppien pyrkimys poistaa ammatillisia hierarkioita voi aiheuttaa haasteita työntekijöiden ammatilliselle toimijuudelle. Millaisia uusia toimijuuksia ja subjektiviteetteja syntyy johtamismalleista ja niiden muutosvastarinnasta? Miten johtamisopit ja talous kytkeytyvät toisiinsa? Kuka johtaa ja ketä, kun työ on muutoksessa, ja miten professiot reagoivat uusiin johtamismalleihin?

http://sosiologipaivat.fi/tyoryhmat-2019-uusi/